sevr4dtxvybrdbrdvrt (6)

1 Name: Anonymous : 2018-02-14 15:59 ID:zRuWMMSE [Del]

brxv4evtx hgvzcserf ygt yjgvt serzf yvtz er yjg4e ygv4f yit4er igt drt y er 7igdr k ert y7er ygv er z ser ygv er 4ez y7g drt ert

2 Name: Anonymous : 2018-02-14 22:27 ID:Heaven [Del]

and a "adfnywtagy5mu" to you

3 Name: Anonymous : 2018-02-15 07:12 ID:A3tZNldE [Del]

ոիլլ անըօնե եվեռ ւնդեռստանդ ոհատ ի՛մ ոռիտինգ հեռե՞ ոհօ կնօոս․․․ to you all

4 Name: ի ամ ա ֆւռռը : 2018-02-15 07:14 ID:A3tZNldE [Del]

ալլ ըօւ՛վե գօտտա դօ իս պւտ իտ ինտօ Գօօգլե ՏռանսլատեԷ

Առմենիան իս ա ոիեռդ սցռիպտ․

5 Name: Anonymous : 2018-02-17 20:01 ID:Heaven [Del]

delet this

6 Name: Anonymous : 2018-02-18 09:34 ID:0sHPLnCP [Del]

>>5
FUCK YOU, NIGGER KIKE FAGGOT. I Hope you have a slow and painfull death!

Name: Link:
Leave these fields empty (spam trap):
More options...